دستگاه سنجش COD به صورت آزمایشگاهی مدل Pe COD L 100 - Pe COD L 100 - COD

دستگاه سنجش COD به صورت آزمایشگاهی مدل Pe COD L 100

 Pe COD  L 100 

این دستگاه با قابلیت اندازه گیری COD  بصورت سریع و بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی و خطرناک یک دستگاه کاملا ایده آل جهت سنجش مقادیر COD  بوده و قادر به ارائه نتایج در بازه زمانی حدود 15 دقیقه می باشد . عدم نیاز به مرحله هضم و عدم مزاحمت یون کلراید باعث کاهش هزینه ها و افزایش دقت و صحت آزمایشات می گردد.
قابلیت های دیگر دستگاه :
✔ قابلیت ارائه نتایج COD  بطور مستقیم و بر اساس واحد mg/lit 
✔ به جهت بالا بودن قدرت اکسیداسیون در این روش نتایج دارای دقت و صحت و تکرار پذیری بسیار بالا می باشند.
✔ توانایی سنجش COD  در انواع مختلف نمونه ها ، حتی در شرایطی که غلظت یون کلراید بالا باشد .
✔ قابلیت کارکرد دستگاه به طور اتوماتیک در شرایطی که تعداد نمونه ها زیاد باشد.
✔ امکان سنجش پارامترهای دیگر از قبیل PH  ، EC  ، قلیائیت ،BOD  و کدورت 
✔ نیاز به فضای بسیار کم در محیط آزمایشگاه ( 235 *375 mm ) 
✔ کارکرد بسیارآسان دستگاه