اجرای سیستم پایش لحظه ای (Online) برای تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز

اجرای سیستم پایش لحظه ای (Online) برای تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز (قزوین) در خصوص اندازه گیری پارامترهای Temp ،  PH ، Do ، Turbidity/TSS و COD این پروژه در سال 1387 توسط این شرکت نصب و راه اندازی قرار گرفت و کلیه سنسور های مذکور همواره در حال کار می باشند.
انتخاب کاربردی سنسورها و نصب علمی و صحیح سنسورهای  مذکور در این تصفیه خانه باعث شده که تا به امروز کلیه نتایج علاوه بر همخوانی با روشهای آزمایشگاهی بصورت مداوم به ادارات حفاظت محیط زیست و دیگر مراکز ذیربط ارسال و مورد صحه گذاری قرار گیرد