خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز Online پایش کیفی آب

خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز Online پایش کیفی آب

حمل, نصب,

راه اندازی و آموزش سیستم

05/02/86

22/5/86

آب و فاضلاب استان كرمان